Terms and Conditions

Contact us

for a

Free Quote

Общи условия

„ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД – https://www.webcommunication.bg

Hacтoящитe oбщи ycлoвия уреждат oтнoшeниятa мeждy собственика на интернет сайт с адрес https://www.webcommunication.bg – “ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП” ЕOOД, нapичaн пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ДOCTABЧИK, и ползвателите и ĸлиeнтитe на платформата, нapичaни пo-дoлy ΠOТРЕБИТЕЛИ, както и произтичащите от това права и задължения на тези страни.

Настоящият интернет сайт WEBCOMMUNICATION.BG е достъпен при изписване на електронния адрес https://www.webcommunication.bg в браузъра и представлява множество интернет страници с обща заглавна, собственост на “ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП” ЕOOД.

Чрез достъпа до сайта ПОТРЕБИТЕЛИТЕ приемат да се запознаят с Общите условия и се съгласяват да ги спазват.

В случай, че не сте съгласни с всичките описани по-долу условия, не използвайте сайта. С използването на сайта, Вие декларирате, че сте съгласни и приемате настоящите Общи условия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА:

Наименование на Доставчика: “ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП” ЕOOД.

Седалище и адрес на управление: Бългapия, гp. Coфия, ж.к. Надежда 4, бл. 410, вх.Г, ет.3, ап.73.

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: Бългapия, гp. Coфия, ж.к. Надежда 4, бл. 410, вх.Г, ет.3, ап.73.

Материално отговорно лице: РАДА ДИМОВА ИВАНОВА

Данни за кореспонденция: Бългapия, гp. Coфия, ж.к. Надежда 4, бл. 410, вх.Г, ет.3, ап.73,

телефон за контакт: (+359) 988 343 884.

електронна поща: [email protected]

електронен адрес: www.webcommunication.bg

Вписване в публични регистри: ЕИК 204616803

Номер на администратор на личните данни: № 429996

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG204616803

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

ЛИНК КЪМ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ (OPC) нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия (EK):

Онлайн решаване на спорове

…..

ДЕФИНИЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

“Доставчик” е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката или услугата, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока или услуга в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор. (съгласно Закона за защита на потребителите)

С “Доставчик” в настоящите общи условия се обозначава “ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП” ЕOOД.

Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.(съгласно Закона за защита на потребителите)

Под “Потребител” в настоящите общи условия освен в смисъла съгласно Закона за защита на потребителите ще бъде разглеждан всеки, който е заредил в браузъра си която и да е страница от сайта, посредством въвеждане на електронния адрес или чрез пренасочване от което и да е друго място и е извършил действие /регистрирал се е, разгледал, закупил стока и/или услуга и др./.

“Електронно изявление” е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. (съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис)

ЗЗП – Закон за защита на потребителите

Браузър” е компютърна програма, която дава възможност за обработка, пренос и визуализация на данни посредством различни протоколи за пренос на данни.

Със ” сайта“, с “платформата” в настоящите общи условия се обозначава интернет сайта с адрес https://www.webcommunication.bg.

Потребителска парола” е произволна комбинация от букви, цифри, знаци, която служи за достъп на Потребителя до неговия Потребителски профил.

Потребителско име” е произволна комбинация от букви, знаци, цифри, която, заедно с Потребителската парола, служи за достъп на Потребителя до неговия Потребителски профил.

Уеб сайт” или “сайт“, “интернет платформа” е съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа, базирана на протокола IP.

“IP адрес” е уникален номер, наподобяващ телефонен номер, който се използва от машини /обикновено компютри/, за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през Интернет или локална мрежа, използвайки Интернет протокол /IP/. Той позволява на машините, които предават информацията, да знаят къде да я изпращат, а на машините, които получават информацията, да знаят, от кое място идва тя.

Интернет страница” е обособена част от настоящия интернет сайт.

Линк” или “електронна препратка” означава връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сайтът с адрес https://www.webcommunication.bg е платформа за електронна търговия и предлагане на улуги, чрез използването на която Потребителите имат възможност да:

(1) преглеждат стоки и/или услуги, включително техните характеристики, цени, отзиви от клиенти, начини и условия за доставка;

(2) извършат регистрация и да създадат потребителски профил;

(3) се информират за актуални промоции и нови продукти и/или услуги;

(4) сключат договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки и/или услуги;

(5) да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез сайта с възможност за избор между различни платежни средства;

(6) да се включат в програмата с бонус- точки “Лоялен клиент”.

2. Потребителите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоките и/или услугите на адрес: https://www.webcommunication.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на сайта на Доставчика. Достъпът до него е осигурен чрез платформата WEBCOMMUNICATION.BG.

3. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки и/или услуги, Доставчикът в платформата WEBCOMMUNICATION.BG се задължава да достави закупените от Потребителя стоки и/или услуги и да гарантира правата на потребителите, предвидени в закона.

4. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, използвайки функционалностите на сайта съгласно указанията в секцията “Как да поръчваме” не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата WEBCOMMUNICATION.BG.

5. Потребителят и Доставчикът в платформата WEBCOMMUNICATION.BG се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

6. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата WEBCOMMUNICATION.BG или електронна поща.

7. Потребителите се съгласяват, че Доставчикът в платформата WEBCOMMUNICATION.BG има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и/или услуги и тяхната доставка.

8. Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

9. Основните характеристики на стоките и/или услугите, предлагани от Доставчика в платформата WEBCOMMUNICATION.BG са определени в профила на всяка стока и/или услуга в платформата WEBCOMMUNICATION.BG.

10. Потребителите заплащат на Доставчика за доставените стоки и/или услуги цената, обявена в платформата WEBCOMMUNICATION.BG и настоящите общи условия.

11. Цената на стоките и/или услугите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата WEBCOMMUNICATION.BG в профила на всяка стока и/или услуга в платформата WEBCOMMUNICATION.BG. Ако цената не е предварително определена се приема, че тя се договаря между Доставчика и Потребителя, като договарянето се описва в писмен договор между двете страни.

12. Потребителят има възможност да заплати на Доставчика в платформата WEBCOMMUNICATION.BG цената за доставка на стоките и/или услугите преди или в момента на доставката им.

13. Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките и/или услугите се определя от Доставчика в платформата WEBCOMMUNICATION.BG и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките и/или услугите за сключване на договора за покупко-продажба.

14. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя в платформата WEBCOMMUNICATION.BG. Информацията е актуална към момента на визуализацията ѝ в платформата WEBCOMMUNICATION.BG преди сключването на договора за покупко-продажба.

15. В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

16. При използване на предоставения му достъп до сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

16.1 да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и приложимото европейско право;

16.2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

16.3.  да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само;

16.4. да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител;

16.5. да не осъществява достъп извън предоставения такъв;

16.6. да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;

16.7. да не се представя за друго лице и/или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

16.8. да не извършва злоумишлени действия* по смисъла на настоящите Общи условия.

*Злоумишлени действия са действия или бездействия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по приложимото право на друга страна, както и действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката, добрите нрави или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Злоумишлени са следните неизчерпателно изброени действия: изпращане на нежелана поща /spam, junk mail/, препълване на каналите чрез изпращане на нежелани IP пакети с цел генериране на нежелан трафик /flood/, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация /hack/, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви /crack/, изпращане на “троянски коне” /Trojan horses/, предизвикване инсталация на вируси /viruses/, системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация /sniff/, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, други подобни.

17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО да извлича чрез технически средства или по технически начин, да променя, заличава, възпроизвежда, разпространява, разгласява и/или публикува по други начини информационните ресурси, публикувани на уеб сайта с електронен адрес https://www.webcommunication.bg, както и да създава собствена база данни в електронен и/или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на плaтфopмaтa WEBCOMMUNICATION.BG.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА WEBCOMMUNICATION.BG

18. За разглеждане на сайта не е необходима регистрация.

19. За закупуване на стоки и/или заплащане на услуги от WEBCOMMUNICATION.BG и за ползване на програмата “Лоялен клиент” е необходима онлайн регистрация. Регистрацията в сайта е доброволна и безплатна. Потребителят следва да въведе избрани от него потребителско име и потребителска парола, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

20. С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона “Купи”, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тях и се задължава безусловно да ги спазва.

21. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Потребителя, като между него и Доставчика възникват договорни отношения.

22. При извършване на регистрацията или поръчката Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

23. При извършване на регистрация в сайта, Потребителят приема и се съгласява да бъде включен в програмата с бонус точки “Лоялен клиент”. Включването е автоматично и може да бъде преустановено само чрез заличаване на регистрацията в сайта.

24. Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнена поръчка вследствие на неточна, невярна или непълна информация от страна на Потребителя и си запазва правото по своя преценка да откаже достъп на Потребителя до услугите, предлагани в сайта.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

25. Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките и/или услугите, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки и/или услуги за покупка.

26. Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

27. Пpaвaтa нa Потребителитe във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи и/или услуги ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa и/или услуга нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи и/или услуги.

28. Потребителите се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката и/или услугата с договора за продажба.

29. В случай на доставка на стоки и/или услуги, които се доставят промоционално заедно с други стоки и/или услуги в комплект, с предимство се прилагат правилата за доставка и връщане на съответния комплект, както са обявени в профила на стоката и/или услугата в сайта с електронен адрес: https://www.webcommunication.bg.

30. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката и/или услугата, по отношение, на които упражнява правата.

31. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките и/или услугите.

32. Срокът на доставка на стоката и/или услугата е определен за всяка стока и/или услуга поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата WEBCOMMUNICATION.BG.

33. В случай, че Потребителят и Доставчикът в платформата WEBCOMMUNICATION.BG не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на заявката за поръчка на Потребителя до Доставчика чрез сайта.

34. Ако Доставчикът в платформата WEBCOMMUNICATION.BG не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки и/или услуги, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

IV. СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

35. Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата WEBCOMMUNICATION.BG, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в платформата стоки и/или услуги.

36. Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките и/или услугите в платформата WEBCOMMUNICATION.BG по следната процедура:

36.1. Влизане като регистриран потребител в системата за извършване на поръчки в платформата WEBCOMMUNICATION.BG.

36.2. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата WEBCOMMUNICATION.BG стоки и/или услуги и добавянето им към списък със стоки и/или услуги за покупка.

36.3. Предоставяне на необходимите данни за идентификация на Потребителя като страна по договора.

36.4. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

36.5. Избор на метод на плащане и плащане на цената.

36.6. Потвърждение на поръчката.

37. Подробните етапи за извършване на поръчката са описани нагледно в страницата Как да поръчваме” в сайта.

V. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

38. Сроковете и условията за доставка, както и начините на плащане са описани на страницата “Доставка и плащане” в сайта, както и във всеки един продукт, наличен в платформата WEBCOMMUNICATION.BG под бутона “Доставка и плащане”.

39. Ако срокът по т.38 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

40. Потребителят следва да прегледа стоката в момента на доставката и получаването и ако не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Доставчика чрез имейл в платформата WEBCOMMUNICATION.BG. Ако Потребителят не уведоми Доставчика чрез имейл в платформата WEBCOMMUNICATION.BG, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

41. Съгласно чл. 50 от ЗЗП Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал.3 и чл. 55 от ЗЗП, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя.

42. За упражняване на правото си на отказ Потребителят може да ползва единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата WEBCOMMUNICATION.BG на адрес https://www.webcommunication.bg/terms-and-conditions в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на адрес https://www.webcommunication.bg/terms-and-conditions в Приложение № 2 към тези общи условия.

43. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилага в следните случаи:

(1) Всякакъв вид слушалки, които се поставят в ушния канал и са били разпечатани.

(2) Принтери и всякакъв вид печатащи устройства, ако консумативите им са били разпечатани.

(3) Специални поръчки – поръчка за стока, която не е налична в сайта и ще бъде поръчана специално за Вас. Ще Ви уведомим предварително, че стоката е специална поръчка и за нея не важат условията за връщане.

(4) Заплатени суми за услуги, които вече са консумирани – ремонт, инсталация на софтуер, сключени застраховки на техниката, закупени допълнителни гаранции.

(5) Транспортни разходи, такси при плащане и наложен платеж (при връщане на техника не се възстановяват разходите за транспорт, такси при плащане или наложен платеж, заплатени от Вас по време на покупката).

(6) Стоки, които не са в оригиналната си опаковка или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка.

(7) Стока с лош вид и видими следи от употреба – драскотини по корпуса, клавиатурата, екрана, зарядни и др. драскотини.

(8) Видео и aудио записи, компютърни програми, игри и друг вид софтуер, които се предлагат в дигитален формат (на CD, DVD, download, кодове за активация и т.н.).

(9) Консумативи (батерии, тонери, канцеларски материали и др), чийто опаковки са били разпечатани.

(10) Стоки ​с регистрирани оригинални гаранции в системата на производителя.

(11) Продукти, на които е била сменена операционната система или други програми, които са присъствали при доставката на продукта.

(12) Оборудване, защитено от пароли, въведени от потребителя или конфигурирани по поръчка за потребителски акаунти, което предотвратява привеждане на устройството към първоначалното му софтуерно състояние.

44. Условията за връщане на закупени продукти са описани на страницата в сайта “Връщане на закупени продукти”.

45. Когато Доставчикът в платформата WEBCOMMUNICATION.BG не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация за правото на отказ на Потребителя от договора, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ . Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по тази точка директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата WEBCOMMUNICATION.BG на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

46. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

47. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

48. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата продукти и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност. Когато продукта се предлага на физически носител, опаковката, в която пристига продукта при Потребителя е неразделна част от продукта. Нарушаването или изгубването на опаковката дава право на Доставчика да приспадне от сумата за връщане необходимата част за възстановяване на продукта, за да бъде той такъв, както е бил в момента на изпращане към Потребителя.

49. Когато Доставчикът в платформата WEBCOMMUNICATION.BG не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

50. В случай доставка на стоки и/или услуги, които се доставят промоционално заедно с други стоки и/или услуги в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по тази точка и според изискванията на Закона за защита на потребителя, на Потребителя се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката и/или услугата, като се вземе предвид съотношението на цените на стоките и/или услугите в електронния магазин, когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките и/или услугите).

51. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата ѝ продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

52. Упpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa cтoĸa нe зacягa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи, дocтaвeни нa Пoтpeбитeля.

53. В случай на упражняване на правото на отказ, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

54. По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

55. В случай че Доставчикът приеме връщане на една стока от комплект, Потребителят има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на Доставчика, когато не се предлагат в комплект една с друга.

56. Преките разходи по връщането на стоката са за сметка на Потребителя, освен ако писмено не е уговорено друго.

57. Доставчикът в платформата WEBCOMMUNICATION.BG не се задължава да осигурява сервиз за стоките, предлагани в сайта.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

58. “ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП” ЕOOД, ЕИК 204616803 , в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No 429996 и видно от Удостоверение, издадено на 27.07.2017 г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

59. “ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП” ЕOOД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на продукти и/или услуги и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

60. Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

61. “ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП” ЕOOД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, “ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП” ЕOOД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

62. “ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП” ЕOOД има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на сайта с адрес: https://www.webcommunication.bg.

63. “ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП” ЕOOД си запазва правото при необходимост да изисква от Потребителя да удостовери достоверността на всяко едно от обявените от Потребителя обстоятелства и лични данни.

64. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от “ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП” ЕOOД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД. От съображения за сигурност на личните данни писменото заявление следва да се изпрати от същия имейл адрес, посочен от Потребителя при регистрация в сайта.

65. Подробна информация относно съхраняването и обработката на лични данни е предоставена в страницата “Декларация за поверителност” в сайта.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

66. Доставчикът има право по всяко време да прави промени по общите условия на платформата WEBCOMMUNICATION.BG, като се задължава да оповести промяната на видно място в сайта и да уведоми в 7-дневен срок всички регистрирани Потребители по един от предоставените от тях канали за връзка – електронна поща, телефон или адрес за кореспонденция.

67. В случай на несъгласие с променените общи условия Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

68. Потребителят упражнява правото си по т. 67, като изпраща на Доставчика писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението му за промяна на общите условия.

69. Измененията в общите условия обвързват Потребителя по договора, когато Потребителят е уведомен за тях законосъобразно и не е упражнил правото си за несъгласие с тях по надлежния начин.

70. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата WEBCOMMUNICATION.BG, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

71. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.webcommunication.bg/terms-and-conditions заедно с всички допълнения и изменения в тях.

72. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика в платформата WEBCOMMUNICATION.BG се прекратяват в следните случаи:

(1) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(2) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(3)в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата WEBCOMMUNICATION.BG. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

73. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата WEBCOMMUNICATION.BG в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЗИВИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПРОДУКТИ В САЙТА

74. Само регистрирани Потребители имат право да публикуват отзиви за продукти в сайта. Публикацията става видима на сайта след одобрение от администратор.

75. Допускат се отзиви, които не противоречат на никое от условията в Условията за писане на потребителски отзиви, изброени в т.77.

76. Доставчикът си запазва правото по собствена преценка да отстранява отзиви,които противоречат изцяло или частично на Общите условия и Условията за писане на потребителски отзиви или по друга причина са недопустими.В случай на системно нарушаване на тези правила Доставчикът си запазва правото да блокира временно или да деактивира за постоянно профила на Потребителя.

77.  Условия за писане на потребителски отзиви:

Не се допускат и няма да бъдат публикувани отзиви, които:

(1) не са написани на български език;

(2) нямат връзка с продукта и/или услугата, относно която са написани;

(3) не съдържат обективното мнение на автора относно съответният продукт и/или услуга или не се основават на преките му впечатления;

(4) са копирани от друго място в интернет;

(5) съдържат информация за цена/наличност на продукта и/или услугата другаде;

(6) съдържат реклама или информация за други фирми и търговски марки;

(7) съдържат линкове, спам, флууд;

(8) са с незаконно съдържание и/или подтикват към злоумишлени действия и насилие;

(9) целят да провокират и да манипулират потребителите;

(10) са с измамно, грешно и заблуждаващо съдържание;

(11) съдържат нецензурен език или са с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия;

(12) уронват престижа и доброто име на когото и да било;

(13) накърняват авторски и човешки права;

(14) противоречат на професионалната и търговската етика;

(15) създават опасност от нарушаване на законни права и интереси на когото и да било;

(16) са неуместни.

78. Публикуваните отзиви не се редактират, а се визуализират на сайта така, както са написани от Потребителите.

79. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на публикуваните отзиви.

80. За изложена в отзивите лична информация, незащитена от Закона за защита на личните данни, отговорността се носи изцяло от Потребителя, написал отзива.

X. АВТОРСКИ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

81. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите. Потребителите имат право да използват всички услуги, предлагани на платформата WEBCOMMUNICATION.BG за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта.

82. Всички предоставени от Доставчика стоки и/или услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналния им вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на Доставчика и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

83. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Доставчикът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

84. Линковете на сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

85. Доставчикът не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

86. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

87. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

88. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на WEBCOMMUNICATION.BG и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

89. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради независещи от него причини.

90. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на сайта, вследствие на качеството на техническото оборудване на Потребителя.

91. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите и/или услугите, новините и статиите в платформата WEBCOMMUNICATION.BG.

92. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

93. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителят.

94. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

95. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 31.03.2018 година.

Екипът на “Инфинити БГ Медиа Груп” ЕООД

Search For
Popular Tags
Search For
Popular Tags